Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

blubra
1483 2ab9
Reposted fromkix kix viabazyliszek bazyliszek
2252 213a 500
blubra
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viaczarnemajtki czarnemajtki
blubra
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viaczarnemajtki czarnemajtki
blubra
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol vialittledina littledina
blubra
Według mnie piękno to nie ładna czy wyprasowana buzia, ale wewnętrzne światło.
— Danuta Stenka
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
blubra
grunge
Reposted fromlanni lanni viaheartbreak heartbreak
blubra
i wanna go
Reposted fromlanni lanni viaheartbreak heartbreak
blubra
9421 9e3f
9578 3a86
Reposted fromfakinszit fakinszit viaheartbreak heartbreak
5250 13c6
Reposted fromfakinszit fakinszit viaheartbreak heartbreak
blubra
blubra
9695 893d
Reposted frombabyface babyface viaheartbreak heartbreak

February 23 2017

blubra
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viaheartbreak heartbreak
blubra
Kobieta musi mieć dwie rzeczy: klasę i bajeczny urok.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viaheartbreak heartbreak
blubra
3608 8651
blubra
9972 7e98 500
Reposted fromrol rol viakoloryzacja koloryzacja
blubra
9843 cc11
Reposted fromparkaboy parkaboy vianiezwykla niezwykla
blubra
Wszyscy snujemy fantazje, które ubarwiają życie.
— Charlaine Harris
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl