Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

blubra
i stoję tak, i czekam
na dłoń, na głos człowieka
— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted frominpassing inpassing viajanka89 janka89
blubra
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viajanka89 janka89
blubra
6887 c11c 500
Reposted fromgrobson grobson viamoth-into-flame moth-into-flame
blubra
1031 efd4
blubra
8868 e4fd
Reposted fromjagger jagger viaCannonball Cannonball
blubra
Nie wiem, po kim mała ma taki charakterek. Osobiście myślę, że to od czytania tylu książek.
— Carlos Ruiz Zafón
blubra
1250 efc5
Reposted fromwetpussycat wetpussycat viaDeathlylost Deathlylost
blubra
blubra
2837 cf47
blubra
blubra
2092 742d

comme-un-air-d-autrefois:

Michael Torosian , Untitled, 1974

blubra
9916 d6d3 500
blubra
marudź. marudzenie jest cnotą
blubra

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viablackheartgirl blackheartgirl
8370 a60a 500
Reposted fromblutelf blutelf viaDeathlylost Deathlylost
9083 369d
Reposted fromLittleJack LittleJack viaDeathlylost Deathlylost
5845 1c5b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl