Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

blubra
0659 f0b9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
blubra
Wróciłeś.
Namieszałeś mi w sercu
by po chwili znowu zniknąć. Nie wracaj już.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
blubra
7595 f664
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin
blubra
0328 6bd6
( :
Reposted fromcarmenluna carmenluna viairmelin irmelin
blubra
0794 4603 500
Reposted frompiehus piehus viamglistyporanek mglistyporanek
blubra
Kto widzi za dużo, ślepnie raz po raz. 
— E. Stachura
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viaDaisy88 Daisy88
blubra
Cicho, cicho dzieci. To nie demony, nie diabły... Gorzej. To ludzie.
— Andrzej Sapkowski – Wieża jaskółki
Reposted fromnyaako nyaako viaDaisy88 Daisy88
blubra
2529 3ec1
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafrotka frotka
blubra
Pytam ją, na co mogę liczyć, a ona mi mówi, że na nic.
Próbuję to sobie między nami wyobrazić.
Nic to przerażająco mało.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
blubra
1409 ec22
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
blubra
1412 7793
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
blubra
1413 40b0
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
blubra
0795 350a 500
Reposted from2017 2017 viafilmowy filmowy
blubra
1281 df6c
Reposted fromEtnigos Etnigos viajanka89 janka89
blubra
1686 d952 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
blubra
1695 50f1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
blubra
1698 bfb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
blubra
I tak się właśnie kończy świat. Nie hukiem, ale skomleniem.
— Thomas Stearns Eliot
Reposted fromcorvax corvax viaxannabelle xannabelle
blubra
1690 2993 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
blubra
0785 43ab 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl