Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

blubra
8131 9bc5
3896 3593 500
Reposted fromwestwood westwood vialiteratka literatka
Reposted fromweheartit weheartit vialiteratka literatka
blubra
0668 90c5 500
Reposted fromoll oll vialiteratka literatka
blubra
Jest czerwiec. A ja jestem jeszcze jak marcowe resztki śniegu..

June 20 2017

blubra
1732 377a
Reposted fromtfu tfu vialittledina littledina
0823 6fd7
blubra
6692 9e88
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism
blubra
Odkąd się poznaliśmy, czuję lekkość w moich krokach.
— vance joy "fire and the flood"
blubra
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viablackheartgirl blackheartgirl
blubra
Trochę o tobie myślałem. Masz w sobie to coś, zachodzisz za skórę.
— Druhny
blubra
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapampampam pampampam
blubra
Nic bowiem nie zraża mężczyzn do nas tak, jak wrodzony nieporządek i brak dbałości o własną osobę...
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viapampampam pampampam
blubra
3858 9117
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoralina koralina
blubra
9396 1edf 500
Reposted frompesy pesy viakoralina koralina
5001 fbd7
blubra
  Ty znowu byłaś taka, że chcialem jeszcze bardziej.   
Reposted fromla-lu la-lu viakoloryzacja koloryzacja
blubra
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja
blubra
7917 d9be
Reposted fromretaliate retaliate viaanastasie anastasie
4256 c5ee 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl