Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

blubra
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
blubra
0472 475b
Reposted fromfavv favv viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
blubra
4353 99c0
Reposted fromsheismysin sheismysin viaCannonball Cannonball

August 03 2017

blubra
6400 065c
Reposted frommindtrap mindtrap viaDeathlylost Deathlylost
blubra
blubra
blubra
0763 df1a
Reposted fromscorpix scorpix viaCannonball Cannonball
blubra
Reposted frombluuu bluuu viajanka89 janka89
blubra

August 02 2017

blubra
0130 a7d6
Reposted frommartynkowa martynkowa viaCannonball Cannonball
blubra
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
Reposted frommysweetnewyork mysweetnewyork viajanka89 janka89
blubra
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione
blubra

August 01 2017

blubra
Reposted frombluuu bluuu viakoralina koralina
blubra
1034 22a0 500
Tatry
blubra
8206 3eb8 500
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy
blubra
blubra
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

July 31 2017

blubra
6652 fad1 500
Maryl Streep na planie "Wyboru Zofii" (1982)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl